Tietosuojaselosteet

_____________

TIETOSUOJASELOSTE


Pvm:             25.5.2018


Viite:             EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)Rekisterinpitäjä (4H-yhdistyksen nimi)


Nimi:             Rannikon 4H-yhdistys


Osoite:         Auratie 1, 92140 PattijokiRekisteriasioiden yhteyshenkilö


Nimi:             Riikka Mannila


Osoite:         Auratie 1, 92140 Pattijoki


Sähköposti: riikka.mannila@4h.fi


Puhelin:      0440265013Rekisterin nimi: JÄSENREKISTERIRekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus

Rannikon 4H-yhdistyksen jäsenten tiedot, johon kerätään välttämättömimmät tiedot, jotka ovat oleellisia toiminnan toteuttamisen kannalta. Henkilötietoja tarvitaan toiminnan toteuttamiseksi, tilastoimiseksi ja toiminnasta tiedottamiseen.Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

· Jäsenen nimi, syntymäaika, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite.

· Alaikäisen henkilöiden osalta huoltajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

· Jäsenen osallistumistietoja yhdistyksen toimintaan.

· Toiminnan aikana otettuja kuvia. Kuvaamiseen kysytään erikseen lupa leiri,- kerho- ja kurssiilmoittautumisen yhteydessä.

· Jäsenen erityistarpeet, jos niin on erikseen sovittu.


Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet

Henkilötietoja säilytetään jäsenyyden ajan ja henkilö voi halutessaan pyytää poistamaan omat tietonsa jäsenrekisteristä.


Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan)

Tiedot saadaan yhdistyksen jäsenrekisteristä (Ankkuri).


Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin, ellei asiasta ole erikseen sovittu henkilön kanssa.


Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.


Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.


Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.


Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.


Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.


Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.